ada logo itada

 

วิสัยทัศน์และภารกิจ
กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์

 

 

วิสัยทัศน์
          “เป็นหน่วยทหารที่มีคุณภาพ ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ในการเตรียมกำลังป้องกันภัยทางอากาศ ในทุกสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน”
 
 
 
ภารกิจ
รอการเพิ่มข้อมูลจากเจ้าหน้าที่..