ada logo itada

 

ประวัติความเป็นมา

กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์"

       กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้รับสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ โดยจัดขึ้นจากการแก้ไขอัตรากองทัพอากาศ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๒๐๐ ลง ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ และคำสั่งกองทัพอากาศ ที่ ๓๓๒/๒๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ เป็นต้นไป โดยมี นาวาอากาศเอกประกอบ สุดประไพ เป็นผู้บังคับการกรมคนแรก
       กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ ได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ง หน้าหนึ่ง ลง ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาต สถาปนาหน่วยทหาร เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์
       กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ที่ ๗๐๐/๑ หมู่ ๘ ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๑๑๒ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
            ทิศเหนือ จรดถนนทางเข้าสนามกอล์ฟธูปเตมีย์
            ทิศใต้ จรดสนามกีฬากองทัพอากาศ
            ทิศตะวันออก จรดสนามกอล์ฟธูปเตมีย์
            ทิศตะวันตก จรดถนนพหลโยธิน
 

 

 

 

ความเป็นมา "เจ้าพ่อปืนใหญ่"

ประจำหน่วยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์

       ในสมัยพลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศและพลอากาศตรีกระแสร์ อินทรัตน์ เป็นผู้บังคับการกรมอากาศโยธินนั้นบรรดาข้าราชการและทหารกองประจำการกองพันต่อสู้อากาศยานได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแรงกล้าก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น โดยนำปืนใหญ่ที่บรรพบุรุษของชาติไทยได้เคยสร้างไว้สำหรับป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองในอดีตกาลมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประดิษฐานบนอนุสาวรีย์นี้ ทุกคนมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่อย่างเดียวกันว่า อนุสาวรีย์แห่งนี้จะเป็นอนุสรณ์อันเด่นชัด เตือนสติให้ระลึกถึงคุณค่าของความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทนและภารกิจอันใหญ่ยิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้กระทำมาแล้วต่อประเทศชาติ ฉะนั้น จึงได้ประกอบพิธีมงคลเปิดอนุสาวรีย์ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ. ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๔ นาฬิกา ๓๕ นาทีนับเป็นปีที่ ๑๒ ที่กองพันทหารต่อสู้อากาศยานได้ถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพอากาศไทย

       ขอให้อนุสาวรีย์แห่งนี้จงเสมือนที่รวมแห่งอำนาจของเหล่าทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานทั้งมวลและขอให้เป็นมิ่งขวัญอันสถิตสถาพรสืบไปตลอดชั่วกัลปาวสาน

นาวาอากาศตรีอนุ รมยานนท์