ตรากรมรวมแกไขทสส บก กรม ตอวนท๒๙ต ค๖๒

กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  ๐๒-๕๓๔-๕๔๐๔

          - โทรสาร    :  -

ที่ตั้ง :
          เลขที่ ๗๐๐/๑ หมูที่ ๘ ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

 

แผนที่โดยสังเขป :

แผนทโมเดลกรมตอ.รอ.อย1